Statut Wałbrzyskiego Klubu Karate Kyokushinkai

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai (w skrócie WKKK), zwany dalej Klubem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857), innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, niniejszego statutu i  posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Wałbrzych, a terenem działania obszar województwa dolnośląskiego.

§ 3

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem działającym w sferze sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców regionu.

§ 5

Klub może używać znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je zasłużonym osobom lub organizacjom.

§ 6

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Klub może być członkiem oraz założycielem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 8

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9

Celem Klubu jest zrzeszanie mieszkańców na zasadzie dobrowolności wokół idei i zasad karate - do oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez:

 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji i rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, profilaktyki i integracji, sportu kwalifikowanego, dziedziny turystyczno - krajoznawczej oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenia warunków w tym zakresie.
 2. Uczestnictwo w procesie kultury fizycznej szczególnie poprzez propagowanie systemu walki KYOKUSHINKAI TEZUKA GROUP, oraz dalekowschodnich sportów walki jako formy kultury fizycznej.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Branie czynnego udziału w kulturowym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju.
 5. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, wychowanie, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
 6. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.
 7. Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 8. Kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych.

§ 10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych.
 2. Organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych w zakresie celów Klubu.
 3. Opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju KYOKUSHINKAI TEZUKA GROUP.
 4. Prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, pokazów, konferencji, seminariów, rankingów i konkursów.
 5. Prowadzenie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie.
 6. Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych i innych.
 7. Uczestniczenie w zawodach oraz imprezach sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych w kraju oraz zagranicą.
 8. Uprawianie sportu kwalifikowanego oraz organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz.857)
 9. Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej, wydawniczej i dziennikarskiej w zakresie celów Klubu.
 10. Reprezentowanie na zewnątrz członków Klubu.
 11. Pozyskiwanie środków pomocy finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 12. Współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami, władzami państwowymi i samorządowymi oraz osobami prawnymi w sprawach będących przedmiotem działania Klubu.
 13. Tworzenie bazy do prowadzenia działalności w ramach statutu Klubu.
 14. Podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do realizacji działań statutowych.
 15. Powoływanie zgodnie z przepisami prawa agend i instytucji (fundacji, spółek itp.) niezbędnych do realizacji celów statutowych.
 16. Pomoc w zaspokajaniu materialnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 17. Rozpowszechnianie i promowanie celów Klubu w kraju i za granicą.
 18. Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń.
 19. Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
 20. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 21. Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego zdrowia.
 22. Upowszechnianie i rozwijanie rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej, profilaktyki i integracji, dziedziny turystyczno – krajoznawczej oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.
 23. Prowadzenie wszelkiej formy aktywności fizycznej, która poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpłynie na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,
 • członków uczestników.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. Akceptuje cele i formy ich realizacji przez Klub.
 2. Złoży do Zarządu Klubu poprawnie wypełnioną pisemną deklarację członkowską.
 3. Uiści wpisowe.
 4. Zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Klubu.
 5. Zarząd Klubu może odmówić przyjęcia w poczet członków, jeżeli uzna, że kandydat nie daje należytej rękojmi realizacji celów statutowych. Decyzja Zarządu Klubu w tej sprawie jest ostateczna.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu,
  6. posiadać legitymację klubową i nosić znaczek klubowy.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Klubu,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
  4. dbania o mienie i dobre imię Klubu,
  5. godnego reprezentowania Klubu,
  6. podnoszenia poziomu sportowego, kulturalnego i etyczno-moralnego,
  7. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ochrony własności Klubu i zwalczania przejawów marnotrawstwa,
  8. swoją postawą i działaniami przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Klubu.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym mająca cele zarobkowe, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
 3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego oraz zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 15

Członkowie Klubu nie będący osobami fizycznymi działają w Klubie przez swojego upoważnionego przedstawiciela. Dla upoważnienia wymagana jest forma pisemna. Upoważnienie ważne jest aż do jego cofnięcia sporządzonego także w formie pisemnej.

§ 16

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 17

 1. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia spełniająca warunki określone w § 12, posiadająca pisemną zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego.
 2. Członek uczestnik posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 18

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
  2. utraty osobowości prawnej lub śmierci osoby fizycznej, będącej członkiem honorowym lub wspierającym,
  3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres jednego miesiąca lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu,
  5. działania na szkodę Klubu lub innych niegodnych członka Klubu działań.
 2. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad i jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
 2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 5 lat.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w I terminie, zaś w II terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych.

§ 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Zebraniem jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Zebranie może być:
  1. Zwyczajne
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w połowie kadencji jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajny Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 6. Nadzwyczajne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Uchwały Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych Klubu (z wyjątkiem spraw określonych w § 34 ust.1 i 2.)
 8. Zebraniem kieruje Przewodniczący Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych Klubu.
 9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Zebrania należy:

 1. Ustalanie kierunków i programu działania Klubu.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Nadawanie tytułu członka honorowego Klubu.
 8. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Podejmowania wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Klubu.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza . Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub w przypadku jego nieobecności przez Wiceprezesa. W sytuacji nieobecności Prezesa i równego rozłożenia głosów decyduje głos Wiceprezesa.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie z celami statutowymi.
 2. Uchwalanie planów działalności Klubu, preliminarzy budżetowych oraz bilansu.
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich, egzaminacyjnych, sędziowskich, zawodniczych i innych.
 5. Ustalania regulaminu pracy i wynagrodzeń pracowników Klubu.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielaniu pełnomocnictw.
 8. Zwoływanie Zebrania.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu.
 11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu.
 12. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 13. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 14. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 15. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
 16. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 17. Podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są odpłatne, a jakie nieodpłatne.
 18. Wykonywanie czynności nie wymienionych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu.

§ 26

 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Prawo żądania od wszystkich członków udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
 5. Zwołanie Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 6. Składanie na Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu.

§ 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być pracownikami Klubu,
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  4. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątej Klubu i gospodarka finansowa

§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie, zawodnicze, sędziowskie, instruktorskie, egzaminacyjne i inne,
  2. wpłaty członków wspierających,
  3. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
  4. wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Klubu, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  5. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
  6. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry za każdy miesiąc. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu tygodnia od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 32

 1. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Klubu, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Do składania majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§ 33

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminów, działania na szkodę Klubu, Zarząd może stosować następujące kary:
  1. ostrzeżenie,
  2. nagana,
  3. pozbawienie funkcji,
  4. zawieszenie w prawach członka,
  5. wykluczenie z szeregów Klubu.
 2. W obrębie Klubu stosuje się następujące wyróżnienia:
  1. list pochwalny,
  2. dyplom uznania,
  3. nagroda rzeczowa,
  4. nadanie odznaki honorowej Klubu,
  5. wystąpienie do władz państwowych o nadanie odznaczenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Zebranie wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Zebranie wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, zaś w II terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na liczbę obecnych.
 3. Zebranie podejmuje uchwały wymienione w ust. 1 i 2 tego paragrafu w głosowaniu jawnym.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe jak Klub i nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.